สายตาปกติของคนทั่วไป

              หมายถึงการที่บุคคลนั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเหมือนคนส่วนใหญ่
โดยที่ไม่ต้องใช้แว่นหรืออุปกรณ์ช่วย

 

      สายตาสั้นหรือที่เรียกย่อว่าตาสั้น

              หมายถึง คนที่ต้องอ่านหนังสือในระยะใกล้กว่าคนปกติอ่านโดยจะสังเกตได้ง่ายๆ
ว่าคนที่มีสายตาสั้นจะเอารูปหรือหนังสือที่ต้องการดูมาใกล้ๆ จึงจะเห็นได้ชัด แก้ไขได้
โดยการใส่แว่นสำหรับสายตาสั้นซึ่งใช้เลนซ์เว้า

 

      สายตายาวหรือที่เรียกย่อว่าตายาว

               หมายถึง คนที่ต้องอ่านหนังสือในระยะไกลกว่าคนที่ี่สายตาปกติจะอ่านได้ แต่เวลา
ที่มองสิ่งที่อยู่ไกลๆ ก็เห็นไม่ชัดเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากเวลาที่คนสายตายาวดูหนังสือ
จะเอารูปหรือหนังสือยื่นออกไปไกลๆ จึงจะเห็นได้ชัดแต่เวลามองต้นไม้หรือระยะที่อยู่ไกลๆ
ก็เห็นไม่ชัด แก้ไขได้โดยใส่แว่นสำหรับสายตายาวซึ่งใช้เลนซ์นูน

 

      สายตาแก่หรือที่เรียกว่า ตาคนแก

              หมายถึง ถึง คนที่ต้องอ่านหนังสือในระยะไกลกว่าคนที่สายตาปกติจะอ่านได้ แต่
เวลาที่มองสิ่งที่อยู่ไกลๆ ก็เห็นชัดเหมือนคนสายตาปกติสังเกตได้จากเวลาที่ดูรูปหรือหนังสือ
ต้องเอารูปหรือหนังสือยื่นออกไปไกลแล้วจึงเห็นชัด แต่เวลามองต้นไม้หรืออะไรที่อยู่ไกลๆ
จะมองเห็นได้เป็นปกติ แก้ไขโดยใส่แว่นสำหรับตาคนแก่ หรือแว่นสำหรับสายตายาวที่ไว้ใช้
สำหรับอ่านหนังสือ

 

      สายตาเอียงหรือเรียกย่อว่าตาเอียง

               หมายถึง คนที่กระจกตามีส่วนโค้งโดยรอบไม่เท่ากัน คนที่ตาเอียงจะมองเห็นได้
คล้ายกับคนสายตาปกติ หรืออาจเกิดร่วมกับสายตาสั้นหรือสายตายาวก็ได้

 

      ตาเหล่หรือตาเข   

              เป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตา ซึ่งถ้าเป็นนานๆ จะทำให้มี
สายตาผิดปกติได้ โดยเฉพาะตาข้างที่ไม่ได้ใช้ดูเป็นประจำ เพราะคนตาเหล่ส่วนใหญ่จะ
ใช้ตาเพียงข้างเดียวในการมองดูสิ่งต่างๆ ตาข้างที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำจะเสื่อมสภาพและ
ทำให้มองเห็นไม่ชัด ดังนั้นเด็กที่เกิดมาและมีตาเหล่- ตาเข ควรจะรีบแก้ไขตั้งแต่เล็กๆ
เพื่อไม่ให้สายตาข้างหนึ่งเสื่อมสภาพไป

 

      นอกจากการสังเกตดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีวัดสายตาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การใช้
รูปหรือตัวอักษรมาตรฐานของสเนลเล่น (Snellen’s chart) โดยให้นำรูปนี้ไปตั้งอยู่ห่างจากตา
ของผู้ถูกตรวจวัดประมาณ 3 เมตรหรือ 10 ฟุต ในที่มีแสงสว่างเพียงพอ

 

   วิธีตรวจ

          ตรวจสายตาทีละข้างโดยใช้กระดาษหรือแผ่นไม้บังตาข้างหนึ่งไว้ แล้วให้ผู้ถูกตรวจ
บอกลักษณะของรูปหรืออ่านตัวเลข จากแถวแรกลงมาเรื่อยๆ ถ้าบอกแถวแรกได้้ถูกต้อง
ให้้เลื่อนลงมาแถวที่ 2 ,3,4,5,6 ,7 ถ้าสามารถบอกได้ถูกต้อง แสดงว่าตาข้างนั้นมีสายตา
ปกติถ้าอ่านได้ถูกต้องเฉพาะแถวที่ 5 หรือน้อยกว่า แสดงว่ามีสายตาผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจาก
ความผิดปกติของสายตา หรือเกิดจากความผิดปกติอื่นๆ หลังจากนั้นให้ผู้ถูกตรวจมองรูปมาตร
ฐานหรือตัวอักษรผ่านรูบนกระดาษหรือไม้ที่ใช้ปิดตา ถ้าผู้ถูกตรวจมองเห็นได้เท่าเดิมเช่น
เดิมเคยอ่านได้ถูกต้องแค่แถวที่ 2 เมื่อมองผ่านรูเข็มแล้วก็ยังเห็นแค่แถวที่ 2 แสดงว่าสายตา
ผิดปกติเนื่องจากอาจมีความผิดปกติในดวงตาไม่ใช่ความผิดปกติของสายตาเท่านั้น เช่น
อาจจะเป็นต้อกระจก ต้อหินต้อลำใยหรือจอรับภาพเสื่อมหรืออื่นๆ ถ้าผู้ถูกตรวจมองเห็นชัดเจน
ขึ้น  เช่นเดิมเคยอ่านได้ถูกต้องแค่แถวที่ 2 พอมองผ่านรูเข็มแล้วบอกได้ถูกต้องถึงแถวที่ 4
หรือมากกว่าจะแสดงว่าผิดปกติที่สายตาเท่านั้น

 

  การแปลผล

         การตรวจวัดสายตาโดยใช้รูปหรืออักษรมาตรฐานของสเนลเล่น (Snellen’s chart)
จะได้ค่าเป็นเลขเศษส่วนซึ่งมีความหมายดังนี้

     เลขเศษ หมายถึง ระยะทางที่คนสายตาผิดปกติ สามารถมองเห็นได้ชัดที่สุด

     เลขส่วน หมายถึง ระยะทางที่คนสายตาปกติสามารถมองเห็นได้ชัดที่สุด


แถว

ระบบสเนลเล่น
(Snellen System) (ฟุต)

ระบบเมตริก
(Metric System) (เมตร)

1
20/200
6/60
2
20/100
6/30
3
20/70
6/21
4
20/50
6/15
5
20/40
6/12
6
20/30
6/9
7
20/20
6/6

 

 

     

   ภาพที่ 1 ตัวอย่างรูปมาตรฐานสเนลเล่น (Snellen’s chart)

 

                 

 


           ภาพที่ 2
การตรวจวัดสายตาโดยใช้รูปมาตรฐานสเนลเล่น (Snellen’s chart)

 

 

        เมื่อตรวจพบว่ามีสายตาผิดปกติแล้ว ก็อาจจะตรวจว่าตาสั้นหรือตายาวโดยรูปมาตรฐาน
แบบตรวจใกล้ดังภาพที่ 3 ให้นำรูปมาตรฐานนี้ไปตั้งห่างจากตาผู้ถูกตรวจประมาณ 1ฟุต แล้ว
ตรวจสายตาแต่ละข้างโดยใช้กระดาษ หรือแผ่นไม้บังตาข้างหนึ่งไว้แล้วให้ผู้ถูกตรวจบอกว่า
วงกลมที่เห็นมีรูเปิดอยู่ทางด้านใด ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา หรือรูเปิดเฉียงไป
ทางไหน โดยใช้นิ้วชี้แสดงให้ดูก็ได้ ถ้าผู้ถูกตรวจสามารถอ่านแถวสุดท้ายได้ชัดเจนในระยะ
1 ฟุต ถึง 1ฟุตครึ่ง แสดงว่าสายตาปกติ แต่ถ้าต้องมองในระยะใกล้กว่า 1 ฟุต จึงจะเห็น
แสดงว่า “สายตาสั้น” ถ้าต้องมองในระยะไกลกว่า 1 ฟุตครึ่ง แสดงว่า “สายตายาว”

 

 

 

 ภาพที่ 3 รูปมาตรฐานสำหรับมองดูในระยะ 1 ฟุตเพื่อตรวจว่ามีสายตาสั้นยาว หรือตาคนแก่

     

        นอกจากนี้ในการวัดสายตาในโรงพยาบาลใหญ่หรือร้านทำแว่นตามักใช้เครื่องวัดที่
ควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าวัดโดยวิธีดังกล่าว
 

     ค่าในการวัดสายตา มีหน่วยเป็น Diopter

     
      สายตาสั้น 1.00 Diopter หมายถึง การมองเห็นชัดเจนที่ 1 เมตร และใกล้เข้ามา


           สายตาสั้น 2.00 Diopter (หรือสั้นสองร้อยตามภาษาช่างแว่นตา) หมายถึง ระยะชัด
ไม่เกิน 1/2เมตร หรือ 50 เซนติเมตร


           สายตาสั้น 3.00 Diopter ชัดที่ 33 เซนติเมตร

 

     (คลิกจ๊ะ)